Wij zijn een groothandel en leveren uitsluitend aan zakelijke klanten. Interesse in een van onze merken? Neem gerust contact met ons op...

VOORWAARDEN

(Versie geldig vanaf 01-05-2014)

---------------------------------------------

1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle huidige en toekomstige aanbiedingen van BIXXS. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. BIXXS behoud zich het recht voor haar leverings- en betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

3. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

4. Alle aanbiedingen, waaronder inbegrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij.

5. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6. BIXXS behoudt zich het recht voor bestelde hoeveelheden aan te passen aan de geldende verpakkingseenheden.

7. De verzendkosten binnen Nederland & België zijn franco voor orders boven € 750,00 (excl. BTW); bij orders onder € 750,00 (excl. BTW) zijn de verzendkosten voor rekening van de koper.

8. Alle goederen worden verzonden voor risico van de besteller. Indien de ontvangen goederen niet in goede staat zijn aangeleverd, dient de ontvanger dit bij aftekening bij de vervoerder te melden. Tevens dient dit binnen 24 uur te worden meegedeeld aan BIXXS.

9. Alle reclamaties dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na levering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, te geschieden.

10. De aansprakelijkheid van BIXXS is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van BIXXS.

11. De levering wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de koper ter zake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.

12. De gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen door BIXXS worden uitgevoerd. Afwijkingen geven de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

13. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van BIXXS, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft BIXXS het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

14. Als omstandigheden, als genoemd in artikel 13, gelden onder andere: niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers, in-en uitvoerverboden, maatregelen van een Nederlands en/of buitenlands overheidsorgaan die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, werkstakingen en/of bedrijfsbezetting, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport en brand.

15. BIXXS is, behoudens het bepaalde in artikel 10, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de koper uit de met BIXXS gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De koper vrijwaart BIXXS te dezer zake tegen aanspraken van derden.

16. BIXXS behoudt het eigendom van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van alle door hem aan de koper geleverde goederen.

17. Indien BIXXS door een betalingsachterstand van een koper genoodzaakt is de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, zullen alle vorderingskosten, vermeerderd met wettelijke rente, aan de koper in rekening worden gebracht.

18. Indien de koper de opeisbare vorderingen niet heeft betaald, is BIXXS gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de goederen terug te nemen. De koper is verplicht BIXXS in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van BIXXS om van de koper schadevergoeding te vorderen.

19. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de koper heeft BIXXS het in artikel 18 omschreven recht.

20. Doorverkoop van goederen van BIXXS is zonder schriftelijke toestemming van BIXXS niet toegestaan, behalve als dit binnen de normale bedrijfsvoering van de koper gebruikelijk is.

21. De merken welke door BIXXS worden gedistribueerd mogen door de koper NIET verkocht worden op marketplaces (zoals Bol.com / Amazon / e.d.).

22. Inkoopvoorwaarden van de koper zijn niet van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

23. De eerste opdracht(en) die bij ons geplaatst worden verzenden wij na vooruitbetaling. Deze betalingstermijn kan bij vervolgorders gewijzigd worden naar 14 dagen na factuurdatum. De keuze om dit aan de koper aan te bieden ligt bij BIXXS.

24. Indien de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden heeft BIXXS het recht om - zolang de betalingsverplichting niet is voldaan - nieuw geplaatste bestellingen niet uit te leveren. 

25. Incidentele leveringen dienen vooraf te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.

26. BIXXS spant zich in voor de betrouwbaarheid en actualiteit van gegevens op de website. Ondanks de zorg en aandacht voor de gegevens op deze website, kunnen er onjuistheden voorkomen. BIXXS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen of vertraging in het verstrekken van informatie op deze website. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de afbeeldingen op onze website.

Bij BIXXS geloven we in open-end speelgoed dat de creativiteit en motorische ontwikkeling van kinderen stimuleert.

We willen kinderen stimuleren vol vertrouwen op ontdekkingsreis te gaan.

We weten dat open-end speelgoed soms "ingewikkeld" kan zijn.
Daarom werken we graag samen met betrouwbare partners die het verhaal achter onze merken onder de aandacht kunnen brengen bij een nieuw publiek.

Geïnteresseerd?
We zijn altijd op zoek naar nieuwe winkels die feeling hebben met onze merken en die mee willen helpen deze merken op een mooie manier te promoten.