Actueel assortiment

BIXXS streeft ernaar haar assortiment zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. Mocht dit het geval zijn dan wordt deze uit de bestelling gehaald en word je hierover geïnformeerd.

De techniek achter onze website

Deze site is geoptimaliseerd voor alle moderne browsers die niet-langer dan 1 jaar geleden geupdate zijn. Omdat deze site samenwerkt met de software op jouw computer kan een onvoorspelbaar resultaat ontstaan. Aan deze 'compatibiliteitsfouten' kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de afbeeldingen op de site wordt veel zorg besteed. Toch is het mogelijk dat door de eigenschappen van het gebruikte beeldscherm en de beeldschermadapter afwijkingen ontstaan in bijvoorbeeld kleurweergave. 

Beschikbaarheid

BIXXS spant zich in om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van haar website te bieden. BIXXS garandeert echter niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de website. Omstandigheden die het gebruik van de website kunnen verhinderen zijn onder meer storingen in de verbinding met internet, storingen in netwerken van telecomaanbieders of andere storingen die het gebruik van de website onmogelijk maken. BIXXS sluit iedere aansprakelijkheid als gevolg van het niet of niet correct beschikbaar zijn van de website van BIXXS.

Informatie

Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze website zijn voorbehouden. BIXXS aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen jou en BIXXS is Nederlands recht van toepassing. Door het bezoeken van onze website en het gebruiken van de faciliteiten geef je aan hiermee akkoord te gaan. Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden voor gebruik en op enig dispuut tussen jou en BIXXS.

1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle huidige en toekomstige aanbiedingen van BIXXS. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. BIXXS behoud zich het recht voor haar leverings- en betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
4. Alle aanbiedingen, waaronder inbegrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij.
5. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6. BIXXS behoudt zich het recht voor bestelde hoeveelheden aan te passen aan de geldende verpakkingseenheden.
7. De verzendkosten binnen Nederland zijn franco voor orders boven € 350,00 (excl. BTW); bij orders onder € 350,00 (excl. BTW) zijn de verzendkosten voor rekening van de koper.
8. Alle goederen worden verzonden voor risico van de besteller. Indien de ontvangen goederen niet in goede staat zijn aangeleverd, dient de ontvanger dit bij aftekening bij de vervoerder te melden. Tevens dient dit binnen 24 uur te worden meegedeeld aan BIXXS.
9. Alle reclamaties dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na levering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, te geschieden.
10. De aansprakelijkheid van BIXXS is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van BIXXS.
11. De levering wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de koper ter zake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.
12. De gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen door BIXXS worden uitgevoerd. Afwijkingen geven de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
13. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van BIXXS, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft BIXXS het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
14. Als omstandigheden, als genoemd in artikel 13, gelden onder andere: niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers, in-en uitvoerverboden, maatregelen van een Nederlands en/of buitenlands overheidsorgaan die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, werkstakingen en/of bedrijfsbezetting, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport en brand.
15. BIXXS is, behoudens het bepaalde in artikel 10, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de koper uit de met BIXXS gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De koper vrijwaart BIXXS te dezer zake tegen aanspraken van derden.
16. BIXXS behoudt het eigendom van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van alle door hem aan de koper geleverde goederen.
17. Indien BIXXS door een betalingsachterstand van een koper genoodzaakt is de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, zullen alle vorderingskosten, vermeerderd met wettelijke rente, aan de koper in rekening worden gebracht.
18. Indien de koper de opeisbare vorderingen niet heeft betaald, is BIXXS gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de goederen terug te nemen. De koper is verplicht BIXXS in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van BIXXS om van de koper schadevergoeding te vorderen.
19. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de koper heeft BIXXS het in artikel 18 omschreven recht.
20. Doorverkoop van goederen van BIXXS is zonder schriftelijke toestemming van BIXXS niet toegestaan, behalve als dit binnen de normale bedrijfsvoering van de koper gebruikelijk is.
21. Inkoopvoorwaarden van de koper zijn niet van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
22. De eerste opdracht(en) die bij ons geplaatst worden verzenden wij na vooruitbetaling. Deze betalingstermijn kan bij vervolgorders gewijzigd worden naar 14 dagen na factuurdatum. De keuze om dit aan de koper aan te bieden ligt bij BIXXS.
23. Indien de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden, zullen geen nieuwe leveringen geschieden.
24. Incidentele leveringen dienen vooraf te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
25. BIXXS spant zich in voor de betrouwbaarheid en actualiteit van gegevens op de website. Ondanks de zorg en aandacht voor de gegevens op deze website, kunnen er onjuistheden voorkomen. BIXXS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen of vertraging in het verstrekken van informatie op deze website. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de afbeeldingen op onze website.